Radish eligibility checker

Radish eligibility checker